Regulamin

Regulamin sklepu www.homewall.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Delforma Piotr Mieczkowski z siedzibą w Gdańsku,
za pośrednictwem sklepu internetowego www.homewall.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Delforma Piotr Mieczkowski z siedzibą w Gdańsku usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.


§1. Definicje:

1.   Sprzedawca - oznacza Piotra Mieczkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Delforma Piotr Mieczkowski z siedzibą
w Gdańsku (80-283), ul. Myśliwska 33B/36, NIP: 8451746668, REGON: 510958872, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

2.   Klient/Nabywca - oznacza podmiot, z którym może być zawarta Umowa sprzedaży lub na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa
i Regulaminem mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

3.   Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.   Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

5.   Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę Towaru określonego w zamówieniu,
za pośrednictwem Dostawcy.

6.    Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

7    Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.homewall.pl.

8.    Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

9.    Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów,
jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

10.    Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość między Klientem a Sprzedawcą, na zasadach określonych w Regulaminie.

11.    Konto Klienta - oznacza indywidualny panel Klienta, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi
prowadzenia Konta Klienta.

12.    Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

13.    Login - oznacza ustalone przez Klienta jego indywidualne oznaczenie, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

14.    Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

§2. Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego:

1.    Poniższe postanowienia Regulaminu zastępują wszelkie ustnie lub pisemnie uprzednio ustalane warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności Sprzedającego,
chyba że zawarto z Nabywcą odrębną umowę obejmującą swym przedmiotem usługę świadczoną w ramach serwisu homewall.pl.

2.    Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

3.    Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

4.    W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu,
konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty  elektronicznej.

5.    Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet
i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się
z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

6.    Zakazane jest wykorzystywanie przez Klienta, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 

§3. Rejestracja

1.    Do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym rejestracja nie jest obowiązkowa.

2.    W celu utworzenia Konta Klienta, niezbędna jest nieodpłatna Rejestracja.

3.    W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać
go drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

4.    W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient
ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5.    Podczas Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie wskazuje cel zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

6.    Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia
ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta na Trwałym nośniku
np. za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7.    Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

 

§4. Zamówienia:

1.    Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2.    Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym
za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.    Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje je wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Oferowane w ramach homewall.pl produkty wytwarzane są
na podstawie indywidualnie konfigurowanych przez Klienta zamówień
i/lub w razie potrzeby oraz na wyraźne życzenie poddawane są modyfikacji zgodnie z jego wskazówkami, o ile zakres żądanych poprawek nie będzie wykraczał poza przedmiot opisany w pierwotnym zamówieniu.

4.    Dodanie Towaru do zamówienia następuje poprzez wybór opcji "DODAJ DO KOSZYKA" znajdującym się pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia
i wskazaniu w „KOSZYKU” formy płatności oraz sposobu Dostawy, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

5.    Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

6.    Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

7.    Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja ta jest oświadczeniem Sprzedawcy
o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

8.    Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta.

9.    W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę z przyczyn od niego niezależnych np. z przyczyn zależnych
od technologii produkcji na indywidualne zamówienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy, zawiadamia o tym Klienta i zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.


§5. Płatności:

1.    Ceny Towarów wskazane na Stronie Internetowej Sklepu stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia;

2.    Klient ma do wyboru następujące formy płatności za zamówione Towary:
     a)    przelew bankowy na rachunek bankowy 31 1140 2004 0000 3102 7588 2112 mBank albo w systemie PayPro (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

3.    Sprzedawca na Stronie Internetowej Sklepu każdorazowo informuje Klienta o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności
za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

4.    W przypadku nie dokonania przez Klienta płatności w terminie
o którym mowa w §5 ust. 3, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację,
że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. Po upływie drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

§6. Dostawa:

1.    Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

2.    Wszelkie zamówienia z dostawą poza granice kraju muszą być każdorazowo indywidualnie ustalone ze Sprzedającym.

3.    Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym cenami kalkulowanego wyrobu oraz kosztami transportu.

4.    Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych a informacja o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia umieszczane są przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu.
Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi 6 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie,
na które składa się 4 dni produkcji oraz 2 dni transportu zamówienia do miejsca wskazanego przez Klienta.

5.    Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 pkt. 2,
od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.

6.    W przypadku, gdy dostarczenie Towaru lub jego części jest niemożliwe, Sprzedający zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia
o tym fakcie Klienta. Jeżeli Klient zapłacił już za towar, to pełna wartość jego zamówienia zostanie zwrócona w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od wskazania przez Klienta numeru rachunku bankowego.

7.    Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

8.    W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę oraz dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

9.    Klient powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać
od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu szkody.

10.    W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 

§7. Rękojmia:

1.    Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2.    Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.

3.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego np. za nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z proponowanym wzorcem, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału
i powierzchni. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.

4.    Klient zobowiązuje się w przeciągu trzech dni roboczych
od momentu dostarczenia Towaru zgłosić Sprzedawcy reklamacje dotyczące błędnych dostaw i zauważalnych wad towaru.

5.    Klient zobowiązany jest, zawsze gdy jest to możliwe, sprawdzić Towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia wad, powinien je niezwłocznie wskazać. Jeżeli Klient nie wskazał wad, Towar uważa się za zaakceptowany, chyba, że wada ta nie była widoczna w trakcie sprawdzania jego. Jeżeli wada pojawi się w późniejszym terminie, należy
ją zgłosić niezwłocznie po wykryciu, nie później niż w terminie 3 dni od jej wykrycia, w przeciwnym razie towar uważa się za zaakceptowany. Ustalenia
te nie dotyczą sytuacji, kiedy wada została celowo przemilczana, aby uzyskać prawa konsumenckie wystarczy terminowe wysłanie informacji o stwierdzonej wadzie.

6.    Przed montażem zakupionego produktu należy dokładnie sprawdzić wszystkie jego parametry oraz jego zgodność z zamówieniem (wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów, laminat, jakość grafiki). Wszelkie niezgodności należy zgłosić przed wykonaniem montażu. W przypadku gdy montaż fototapety, naklejki czy plakatu zostanie rozpoczęty lub wykonany
(co oznacza, że produkt nie będzie mógł zostać do nas odesłany w stanie nienaruszonym), możliwość reklamacji wad, które wykryte powinny być przed pracami monterskimi nie przysługuje.

8.    Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych
z umową działań Nabywcy w trakcie montażu lub użytkowania Towaru
nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Sprzedającego. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określone są w informacjach podanych
przez producenta Towaru.

9.    Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.

 

§8. Reklamacje:

1.    Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

2.    Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej
z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

3.    Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku
z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@homewall.pl  W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§9. Odstąpienie od umowy:

§1.     Fototapety, obrazy, naklejki, plakaty są produktami dostępnymi wyłącznie na zamówienie Klienta. Klient określa parametry zamówienia: wybiera zdjęcie, materiał, wymiary wydruku oraz opcje wykończenia. Produkcja każdego wyrobu realizowana jest od podstaw według zlecenia Klienta.

§2.     Zamówiony przez Klienta produkt jest skonfigurowany
na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia, dlatego
też zgodnie z art. 38 pkt.3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Nabywcy nie przysługuje.

§3. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy bez konieczności zapłaty odszkodowania w ciągu 7 dni od jej zawarcia w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy przez Nabywcę. W tym przypadku zrealizowane dotychczas usługi muszą zostać rozliczone
i zapłacone zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia od umowy. 

§11. Usługi nieodpłatne:

1.    Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

     a)    Formularz kontaktowy;

     b)    Newsletter;

     c)    Poleć znajomemu;

     d)    Prowadzenie Konta Klienta.

2.    Usługi wskazane w §11 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni
w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.    Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju,
form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4.    Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości
do Sprzedawcy.

5.    Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

6.    Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz
rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu.
Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje
niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany
w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole
w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji Newsletter.

7.    Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę,
 na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

8.    Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera,
w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

9.    Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

10.    Usługa nieodpłatna Poleć znajomemu polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom wysłanie przez tych Klientów do znajomego, wiadomości elektronicznej dotyczącej wybranego przez nich Towaru. Klient przed wysłaniem wiadomości określa Towar mający być przedmiotem polecenia, a następnie poprzez funkcję "Poleć znajomemu" wypełnia formularz podając swój adres e-mail oraz adres e-mail osoby znajomej, której chce polecić wybrany Towar. Klient nie może wykorzystywać przedmiotowej usługi w innym celu niż polecenie wybranego Towaru. Klient nie otrzymuje wynagrodzenia
lub innego typu korzyści za korzystnie z przedmiotowej usługi.

11.    Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Poleć znajomemu, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń wybranych produktów znajomym Klienta.

12.    Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień, jak też historii zamówień już zrealizowanych.

13.    Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte
do 14 dni od zgłoszenia żądania.

14.    Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa
lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa
- w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu
do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§12. Ochrona danych osobowych:

1.    Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2.    Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną
oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.

3.    Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie,
z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

5.    Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą danych (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu itd.). W przypadku podania fałszywych danych, Nabywca ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

5.    Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

6.    Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych
z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

7.    Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

8.    Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy
w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

 

§8. Prawa autorskie:

1.    Sprzedawane w serwisie www.homewall.pl produkty (dalej dzieła) objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Nabywca lub osoby trzecie
nie są upoważnieni do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów oferowanych przez Sprzedającego.

2.    Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Sprzedającego, która udzielana jest wyłącznie na określony czas i w określonym celu. Z posiadaniem dzieła
lub przekazaniem własności nie są – jeżeli nie zostało to ustalone inaczej
– związane żadne dodatkowe prawa użytkowania lub czerpania dochodu
w świetle ustawy o prawach autorskich.

3.    W przypadku, gdy Nabywca przekazuje do realizacji produktu własne zdjęcia oświadcza, iż posiada prawa autorskie do przedmiotowego zdjęcia lub grafiki. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania od Nabywcy pisemnego potwierdzenia posiadania prawa autorskiego do realizacji. W razie gdy nie zostanie ono przedstawione lub uznane zostanie za mało wiarygodne
 – istnieje możliwość odmówienia realizacji zamówienia.

4.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U. z 2006 r., Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

 

§13. Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży):

1.    Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę
o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę
przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2.    Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

3.    Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli
na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

 

§14. Postanowienia końcowe:

3.    Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

2.    W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

3.    Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

4.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania
na Stronie Internetowej Sklepu. Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych
przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

5.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2016 r.